Toppers XII ( 2017-18 )
 • Pranav Raj
  96.6%

 • Rajdeep Chauhan
  96.2%

 • Ishika Jain
  96%

 • Neetika Sah
  95.2%

 • Rhea Sharma
  94.6%

 • Vaishnawi Maindolia
  93.6%

 • Krati Agarwal
  93.3%

 • Pooja Khulbey
  91.8%

 • Hemant Singh
  91.6%

 • Karan Manrai
  90.8%